کتاب: مقالات محدث مبارکپوری - صفحہ 139
ضیاء الابصار فی رد تبصرۃ الانظار