کتاب: خطبات حرمین جلد اول - صفحہ 383
خطبات ماہ رمضان